Les­sing-Gym­na­sium

Frank­furt am Main

Alt­sprach­li­ches Gym­na­sium mit Schwer­punkt Musik

AG´s mit musi­ka­li­schem Schwer­punkt

Krea­tiv

Kunst

Natur

Grü­nes Klas­sen­zim­mer

musi­ka­li­scher
Schwer­punkt

Krea­tiv

Kunst

Natur

Grü­nes
Klas­sen­zim­mer

Arbeits­ge­mein­schaf­ten am Les­sing-Gym­na­sium

AGs am Lessing­Gymnasium

A
Über­sicht über die aktu­el­len Schü­ler-AGs

 

A
Über­sicht über die aktu­el­len
Schü­ler-AGs

Digi­tale Hel­den

Fech­ten I & II

Fuß­ball

Gar­ten

Geschichte

Hebrä­isch

Kin­der­rechte

Kunst

Molch

Schach

Schü­ler­zei­tung

Sci­ence

Tech­nik

Thea­ter I & II

A
AGs mit dem Schwer­punkt Musik

 

A
AGs mit dem
Schwer­punkt Musik

Chor I

Chor II

Chor III

Klei­nes Orches­ter

Mitt­le­res Orches­ter

Gro­ßes Orches­ter

Kam­mer­mu­sik I

Kam­mer­mu­sik II