Lessing-Gymnasium

Frankfurt am Main

Altsprachliches Gymnasium — Schule mit Schwerpunkt Musik

Organigramm

Organigramm des Lessing-Gymnasiums

Schul­lei­tung

Schul­lei­te­rin
A. Schu­bert

Stell­ver­tre­ten­der Schul­lei­ter
M. Lenk

StD zur Koor­di­na­tion schul­fach­li­cher Auf­ga­ben
Ober­stu­fen­lei­ter
J. Pfann­mül­ler

Fach­be­reichs­lei­ter
Dr. L. Spah­lin­ger (FB I)
M. Kern (FB II)
Dr. G. Köhl (FB III)

Abwe­sen­heits­ver­tre­tung
Dr. B. Kuhn-Chen

Fach­be­reichs­lei­tun­gen und Fachsprecher

Fach­be­reich I

Lei­tung
Dr. L. Spah­lin­ger
Deutsch
S. Erd­mann
A. Rich­ter
Latein
M. Fischer
Eng­lisch
L. Eppe­l­s­hei­mer
Grie­chisch
Dr. B. Kuhn-Chen
Fran­zö­sisch
B. Frank
Kunst
P. Stil­per
Musik
J. Stü­cher

Fach­be­reich II

Lei­tung
M. Kern
Geschichte
S. Schmitz
Poli­tik u. Wirts.
Dr. S. Reiß
Ev. Reli­gion
M. Jochem
Kath. Reli­gion
J. Bai­er­schmitt
Ethik
S. Wie­der
Phi­lo­so­phie
S. Wie­der
Erd­kunde
K. Keck-Wil­brink

Fach­be­reich III

Lei­tung
Dr. G. Köhl
Mathe­ma­tik
P. Hau­ert
Bio­lo­gie
L. Finke
Che­mie
M. Turra
Phy­sik
N. Stützle

Sport
O. Gabriel

Schul­kon­fe­renz

Vor­sitz: A. Schu­bert (Schul­lei­te­rin)

Ver­tre­ter
Kol­le­gium

M. Amon
L. Eppe­l­s­hei­mer
M. Jochem
K. Keck-Wil­brink
A. Lamers­dorf
Dr. C. Rit­ter
J. Stü­cher
N. Stützle

Ver­tre­ter
Elternschaft

 

R. La Corte
A. Rose­mann
A. Tapp­ei­ner
T. Wehner

 

Ver­tre­ter
Schü­ler­schaft

 

Leon B Q3/4
Con­stan­tin W. Q3/4

 

Samm­lungs­lei­tung

Musik
J. Stü­cher
Bio­lo­gie
L. Finke
Che­mie
M. Turra
Phy­sik
A. Ber­ger
Sport
O. Gabriel
EdV
R. Mayer

 Musik-AGs

Chor Klasse 5
S. Mit­ten­hu­ber
Chor Klasse 6–7
S. Mit­ten­hu­ber
Chor Klasse 8–12
S. Mit­ten­hu­ber
Klei­nes Orches­ter
J. Stü­cher
S. Wit­zel
Mitt­le­res Orches­ter
J. Stü­cher
J. Pfann­mül­ler
Gro­ßes Orches­ter
J. Pfann­mül­ler
N. Stützle
Kam­mer­mu­sik
A.-S. Bethge

AGs

Medien Scouts
P. Stil­per
Fech­ten
W. Eren­burg
O. Gabriel
Fuß­ball
R. Mayer
Gar­ten
L. Finke
Geschichte
M. Kern
Hebrä­isch
Dr. H. Bot­t­ler-Staff­ler
Kunst
P. Stil­per
Molch
S. Kroeske
Schach
P. Schnei­der
Schü­ler­zei­tung
A. Agri­do­pou­los
D. Höf­ling
Tech­nik
Leo­nard K.
Vin­cent W.
Thea­ter
M. Kuntz
Infor­ma­tik
K. Grie­sar
Leben­dige Antike
J. Bohl
Debat­tier­club
S. Reiß
L. Haber­stock
C. Läss­ler
Men­to­ren
L. Besu­den
S. Erd­mann
A. Mütze
Cul­ture Club
K. Schulze

Ver­wal­tung

Sekre­ta­riat
B. Buh­nese
C. Erckens
Haus­meis­ter
L. Kadriu
Unter­richts­ver­tei­lung
A. Schu­bert
M. Lenk
J. Pfann­mül­ler
Stun­den­plan
M. Lenk
Ver­tre­tungs­plan
Dr. G. Köhl
Dr. B. Kuhn-Chen
LUSD
J. Pfann­mül­ler (Sek I+II)
Zeug­nis­druck
A. König (Sek I)
J. Pfann­mül­ler (Sek II)
Les­sing online
R. Mayer

Bera­tung

Ver­trau­ens­leh­rer
C. Rich­ter
J.Stücher
Ver­bin­dungs­leh­rer
S. Reiß
Sucht- und
Gewalt­prä­ven­tion
M. Bau­der
Schul­seel­sorge
M. Jochem
Lern­be­ra­tung
S.Wieder
Lauf­bahn­be­ra­tung
M. Kern (Sek I)
J. Pfann­mül­ler (Sek II)
Aus­lands­auf­ent­halt
J. Pfann­mül­ler

Kri­sen­team

M. Jochem
J. Bai­er­schmitt

Bund der Freunde

Vor­sit­zen­der
Dr. C. Wolf

stellv. Vor­sit­zen­der
& Schatz­meis­ter

W. Schae­fer

Schrift­füh­rer
F. Jockers

Wett­be­werbe

Bun­des­wett­be­werb
Fremd­spra­chen
M. Fischer
Mathe-Wett­be­werbe
S. Wie­der
Mathe­ma­ti­kolym­piade
S. Wie­der

Medien / Methoden

Lern­mit­tel­bü­che­rei
Dr. B. Kuhn-Chen
Schü­ler­bi­blio­thek
Dr. C. Rit­ter
IT Aus­stat­tung
R. Mayer
P. Schnei­der
Les­sing online
R. Mayer

Schü­ler­aus­tausch

Gen­faus­tausch
FS Fran­zö­sisch

Per­so­nal­rat

L. Finke
J. Mar­ti­schew­sky
P. Schnei­der
J. Stü­cher
Dr. M. Turra

Schul­el­tern­bei­rat

Vor­sit­zende
A. Tapp­ei­ner

stellv. Vor­sit­zende
J. Brun­ner

N. Hein
Dr. E. Jan­sen
Dr. S. Lang­ner
Dr. P. Stahnecker

Schü­ler­ver­tre­tung

Car­lotta W. Q3/4
Car­lotta E. Q3/4
Fritz L. Q1/2
Malena S.-G. Q3/4

Öffent­lich­keits­ar­beit

Presse
S. Mit­ten­hu­ber
Home­page
M. Lenk
J. Mar­ti­schew­sky
J. Stü­cher
Ter­min­plan
Dr. G. Köhl
Stun­den­plan
M. Lenk
Tag der offe­nen Tür
K. Keck-Wil­brink
M. Lenk
Archiv
M. Capell­mann

Mit­tags­be­treu­ung
S. Qure­shi
Ganz­ta­ges­ko­or­di­na­to­rin
C. Thorn-Spät­ling

För­de­rung

För­der­kurse Sek I
Alex­an­der Rich­ter
Hoch­be­ga­bung
L. Spah­lin­ger

Aus- und Wei­ter­bil­dung

Schü­ler­prak­tika 9/Q2
M. Amon
Berufs­ori­en­tie­rung
K. Keck-Wil­brink.
Fort­bil­dung
B. Frank
LiV-Betreu­ung
Dr. S. Reiß
Schul­prak­tika
S. Wie­der

Gesund­heit & Sicherheit

Cafe­te­ria
T. Rikas
Les­sing Unfall­hilfe
J. Bai­er­schmitt
Brandschutz/
Arbeits­si­cher­heit
J. Bai­er­schmitt

Klas­sen­fahr­ten

Pot­ten­stein
O. Gabriel
Sprach­fahrt Has­tings
FS Eng­lisch
Ber­lin
wech­selnd
Grie­chen­land
wech­selnd
Ita­lien
wech­selnd